POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Informationsmeddelelse i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/679 ("GDPR")
Oplysninger, der skal angives, hvis der indsamles personlige data fra den registrerede

I henhold til forordning (EU) 2016/679 (generel forordning om databeskyttelse) giver vi dig de behørige oplysninger vedrørende behandlingen af indsamlede personoplysninger. Denne meddelelse skal ikke anses som værende gyldig for andre websites, der kan tilgås gennem links, og databehandleren skal ikke holdes ansvarlig for tredjeparters websites.

Denne meddelelse gives i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/679 (generel forordning om databeskyttelse) og i henhold til bestemmelserne i direktiv 2002/58/EF som ændret af direktiv 2009/136/EF vedrørende cookies.

Cookies

For yderligere oplysninger om, hvordan dette website anvender cookies, kan du læse politikken om cookies, der er tilgængelig her.

1. Dataansvarlig

I henhold til artikel 4 og 24 i forordning (EU) 2016/679 er den dataansvarlige DATAMARS DENMARK A/S med hjemsted på Søholtvej 20 · DK-4930 Maribo, repræsenteret ved dennes legale repræsentant.

2. Personlige data

Alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online identifikator eller én eller flere specifikke faktorer for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet (C26, C27, C30).

3. Formål og lovlighed af behandling, datalagring og overdragelsens art

FORMÅL MED BEHANDLING JURIDISK GRUNDLAG DATALAGRING OVERDRAGELSEN ART
a) Tillader websitebrowsing og administration af teknisk drift i forbindelse med platformen.

Computersystemerne, der anvendes til at drive dette website, kræver, for at kunne drive websitet, personlige data, hvis overførsel er underforstået i brugen af internetkommunikationsprotokoller. Denne kategori af data inkluderer IP-adresser eller domænenavne på computere og terminaler, der anvendes af brugerne, URI-/URL-adresser (Uniform Resource Identifier/Uniform Resource Locator) på de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der er anvendt til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen af filen, der er opnået i svaret, den numeriske kode, der angiver status for svaret givet af serveren (vellykket, fejl osv.), og andre parametre vedrørende brugernes operativsystem og computermiljø.
Legitim interesse
Artikel 6 (1)(f) og punkt 47 i GDPR: Aktiviteter, der er strengt nødvendige for driften af websitet og for at gøre det muligt for brugeren at søge på platformen.
Browsingdata opbevares kun for den enkelte session. Nødvendig for den dataansvarliges legitime interesse under behørig hensyntagen til brugernes rettigheder og grundlæggende friheder. Den registreredes manglende afgivelse af data vil forhindre den dataansvarlige i at levere sine tjenester.
b) Anmodning om kontakt eller information:
At give feedback til anmodninger om information, der er rettet til den dataansvarlige, ved at udfylde kontaktformularen.
Udførelse af foranstaltninger forud for indgåelsen af kontrakt i henhold til artikel 6 (1)(b) GDPR: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. 1 år Nødvendig:
Afgivelse af personlige data er obligatorisk eller valgfrit afhængigt af den specifikke form. I tilfælde af manglende afgivelse, hvor det er obligatorisk, vil den dataansvarlige ikke kunne besvare eller garantere sine tjenester.
c) Tilmelding/pålogning på reserverede områder:
For at oprette en brugerkonto og drage fordel af de tjenester, der leveres af den dataansvarlige. (f.eks. ...)
Kontrakt
Artikel 6 (1)(b) GDPR: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
10 år eller på anden måde angivet ved lov Nødvendig:
Afgivelse af personlige data er obligatorisk eller valgfrit afhængigt af den specifikke form. I tilfælde af manglende afgivelse, hvor det er obligatorisk, vil den dataansvarlige ikke kunne besvare eller garantere sine tjenester.
d) Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med kontaktens indgåelse samt relaterede administrative og regnskabsmæssige formål
I f.eks. betalinger for varer, administration af forsendelse osv.)
Kontrakt
Artikel 6 (1)(b) GDPR: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
10 år eller på anden måde angivet ved lov Nødvendig:
Afgivelse af personlige data er obligatorisk eller valgfrit afhængigt af den specifikke form. I tilfælde af manglende afgivelse, hvor det er obligatorisk, vil den dataansvarlige ikke kunne besvare eller garantere sine tjenester.
e) Direkte markedsføring
Uanset om den registrerede udfylder formularer til indsamling af data til brug for direkte markedsføring: forudgående samtykke og indtil indsigelse til direkte markedsføring, markedsundersøgelser, direkte salg, tilfredshedsundersøgelser, nyhedsbreve og kampagner, kommercielt materiale og reklamemateriale eller vedrørende arrangementer og initiativer, ved hjælp af automatiserede midler som e-mail, telefax, beskeder, SMS, MMS eller andre typer samt telefonopkald, papirpost eller anden informationspakke. Den dataansvarlige bruger rapporter om nyhedsbreve og salgsfremmende kommunikation til at sammenligne og eventuelt forbedre resultaterne. Takket være rapporterne vil den registeransvarlige f.eks. kunne få kendskab til: antallet af læsere, enkeltstående åbninger, unikke "klikkere" og klik; enheder og operativsystemer, der anvendes til at læse kommunikationen; brugerens detaljerede aktivitet; detaljer om sendte, leverede og videresendte e-mails; alle disse data anvendes med henblik på at sammenligne og eventuelt forbedre kommunikationsresultaterne.
Samtykke
Art. 6(1)(a) GDPR: Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
Indtil samtykket trækkes tilbage ved hjælp af opt-out-procedurer eller ved at kontakte den dataansvarlige Valgfrit:
Hvis der ikke er tale om en frivillig videregivelse af oplysninger, vil personoplysningerne ikke blive behandlet til dette formål; nægtelse af videregivelse vil ikke underminere fordelene ved andre formål..

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af personlige data

De angivne data kan kommunikeres til modtagere, som vil fungere som behandlere (artikel 28 i forordning EU 2016/679) og/eller personer, der handler med reference til den registeransvarlige og databehandleren (artikel 29 i forordning EU 2016/679) til de formål, der er angivet i det foregående. Mere præcist kan dine data blive kommunikeret til modtagere, der er en del af følgende kategorier:

  • Personer, der leverer leverer tjenester til administration af informationssystemet og kommunikationsnetværk (inklusive mailbokse), freelancere, kontorer eller virksomheder i forbindelse med assistance og rådgivning;
  • Kompetente myndigheder til overholdelse af juridiske forpligtelser og/eller bestemmelser fra offentlige organer efter anmodning;
Der kan anmodes om en opdateret databehandlerliste ved at kontakte den dataansvarlige.

5. Dataoverførsel til et tredjeland og/eller en international organisation

Personlige data kan overføres til et tredjeland i eller uden for EU underlagt de begrænsninger og betingelser, der er fastsat i artikel 44 og følgende artikler i forordning EU 2016/679, nemlig:

  • til tredjelande eller internationale organisationer på grundlag af en afgørelse om tilstrækkelighed fra Kommissionen (artikel 45 i forordning EU 2016/679) (SCHWEIZ);
  • til tredjelande eller internationale organisationer, der har tilvejebragt passende sikkerhedsforanstaltninger og på betingelse af, at den registreredes håndhævelige rettigheder og effektive juridiske retsmidler for registrerede er tilgængelige (artikel 46 i forordning EU 2016/679);
  • til tredjelande eller internationale organisationer på grundlag af undtagelser i særlige situationer (artikel 49 i forordning EU 2016/679).

6. Den registreredes rettigheder

Du kan til enhver tid frit udøve dine rettigheder i henhold til forordning EU 2016/679 – GDPR i henhold til artikel 15 i GDPR og efter kontakt med den dataansvarlige på: privacy@datamars.com

Du har til enhver tid ret til at få adgang til dine personlige data fra den dataansvarlige (artikel 15), anmode om rettelse (artikel 16), sletning (artikel 17) eller anmode om behandlingsbegrænsning (artikel 18). Desuden har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personlige data baseret på den dataansvarliges legitime interesse (artikel 21), trække dit samtykke tilbage, hvor det tidligere er givet, samt at bede om dataportabilitet (hvor det er forventet) (artikel 20).

For at afmelde direkte markedsføring (f.eks. nyhedsbreve, e-mail) skal du skrive til privacy@datamars.com eller anvende vores automatiske afmeldingsværktøjer.

Uden at det berører enhver anden administrativ eller retlig behandling, har du, hvis du anser behandlingen for at være i strid med forordning EU 2016/679, ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed ( https://www.datatilsynet.dk/).

Ændringer: Databehandleren bevarer retten til at ændre, opdatere, tilføje eller fjerne dele af disse oplysninger til enhver tid.

Dato for gennemgang: 16. marts 2021