Databeskyttelseserklæring

1. INDLEDNING

Denne databeskyttelseserklæring indeholder nærmere oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

  Ved at give os oplysninger erklærer du over for os, at du er over 18 år.

  Datamars Denmark A/S er dataansvarlig, og vi har ansvaret for dine personoplysninger (og benævnes heri ”vi”, ”os” eller ”vores”).

Kontaktoplysninger

Fulde navn og adresse:

Den juridiske enheds fulde navn: Datamars Denmark A/S
E-mail-adresse: support@datamarslivestock.dk
Postadresse: Datamars Denmark A/S
Søholtvej 20
Søholt
4930 Maribo

Det er meget vigtigt, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte og opdaterede. Derfor bedes du orientere os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger ved at kontakte os på ovenstående adresse.

Datamars Denmark A/S modtager og leverer data og informationer med SEGES P/S udelukkende til brug i forbindelse med produktion og levering af officielle øremærker.

2. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG, TIL HVILKET FORMÅL OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DISSE

Personoplysninger skal forstås som oplysninger, der kan identificere en fysisk person. Det omfatter ikke anonymiseret data.

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kommunikationsdata, der omfatter enhver henvendelse, som du sender til os via vores hjemmeside, pr. e-mail, sms, sociale medier eller enhver anden henvendelse. Vi behandler disse data med det formål at kommunikere med dig, føre fortegnelser og for at fastlægge, forfølge eller forsvare retskrav. Vores retsgrundlag for denne behandling er at besvare henvendelser, der er sendt til os, at føre fortegnelser samt at fastlægge, forfølge og forsvare retskrav.
 • Kundedata, der omfatter data vedrørende køb af varer og/eller serviceydelser så som navn, stillingsbetegnelse, besætningsnummer (CHR), faktureringsadresse, leveringsadresse, mailadresse, telefonnummer, kontakt- og kortoplysninger samt ordrehistorik. Vi behandler disse data for at kunne levere de varer og/eller serviceydelser, du har købt, og for at dokumentere sådanne handler. Vores retsgrundlag for denne behandling er opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os og/eller at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt.
 • Brugerdata, der omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside og eventuelle nettjenester sammen med oplysninger, som du uploader til offentliggørelse på vores hjemmeside eller via andre nettjenester. Vi behandler disse oplysninger med henblik på drift af vores hjemmeside og for at sikre, at du modtager relevant indhold, for at sikre sikkerheden på vores hjemmeside, foretage backup af hjemmesiden og/eller databaser og for at gøre det muligt at offentliggøre og administrere vores hjemmeside, andre nettjenester og anden virksomhed. Vores retsgrundlag for denne behandling er at gøre det muligt for os at administrere vores hjemmeside og virksomhed korrekt.
 • Tekniske data, der omfatter oplysninger om din brug af vores hjemmeside og nettjenester såsom din IP-adresse, loginoplysninger, nærmere oplysninger om browser, varigheden af besøg på vores hjemmeside, antal besøgende på vores hjemmeside, navigationsstier, nærmere oplysninger om det antal gange du besøger vores hjemmeside, tidszoneindstillinger og anden teknologi på de enheder, du bruger for at få adgang til vores hjemmeside. Disse data får vi fra vores analytiske sporingssystem. Vi behandler disse data med henblik på at kunne analysere din brug af vores hjemmeside og andre nettjenester, administrere og sikre vores virksomhed og hjemmeside, levere relevant hjemmesideindhold og relevante annoncer til dig og med henblik på at få et indblik i, hvor effektiv annonceringen er. Vores retsgrundlag for denne behandling er at gøre det muligt for os at administrere vores hjemmeside og virksomhed korrekt samt at vækste vores virksomhed og fastlægge vores markedsføringsstrategi.
 • Markedsføringsdata, der omfatter oplysninger om dine præferencer med hensyn til modtagelse af markedsføring fra os og dine meddelelsespræferencer. Vi behandler disse oplysninger for, at du har mulighed for at deltage i vores kampagner som fx konkurrencer, lodtrækning og gratis gaver samt for at måle og få et indblik i, hvor effektiv annonceringen er.

Markedsføringsmeddelelser

Du vil modtage markedsføringsmeddelelser fra os, hvis du:

  (i) har anmodet om oplysninger fra os eller købt varer eller serviceydelser hos os, eller
  (ii) har givet os dine oplysninger og givet samtykke til, at vi må sende markedsføringsmeddelelser til dig ved at sætte kryds, da du indtastede dine oplysninger, og
  (iii) i hvert enkelt tilfælde ikke har fravalgt markedsføring.

Du kan til enhver tid fravælge at modtage markedsføringsmeddelelser ved at kontakte dit foretrukne salgskontor ovenfor. Hvis du fravælger markedsføringsmeddelelser, gælder dette ikke for personoplysninger, som gives til os i forbindelse med køb af et produkt eller en serviceydelse, garantiregistrering, produktoplevelse eller andre transaktioner.

Vores retsgrundlag for denne behandling er vores interesse i at undersøge, hvordan kunder bruger vores produkter/serviceydelser til at udvikle dem, at vækste vores virksomhed samt fastlægge vores markedsføringsstrategi.

Vi kan bruge Kundedata, Brugerdata, Tekniske Data og Markedsføringsdata til at levere relevant hjemmesideindhold og annoncer til dig, herunder på Facebook eller andre tekstsideannoncer, og til at måle og få et indblik i, hvor effektive de annoncer, vi anvender i forhold til dig, er. Vores retsgrundlag for denne behandling er at vækste vores virksomhed. Vi kan endvidere bruge disse oplysninger til at sende andre markedsføringsmeddelelser til dig. Vores retsgrundlag for denne behandling er enten samtykke eller vores legitime interesser (nemlig at vækste vores virksomhed).

Følsomme oplysninger

  Vi indsamler ikke følsomme oplysninger om dig. Følsomme oplysninger omfatter oplysninger, der vedrører race eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold, seksuel orientering, politisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger samt genetiske og biometriske data. Vi indsamler heller ikke oplysninger om strafferetlige domme og lovovertrædelser.

Vi foretager ikke automatiserede behandlinger, herunder profilering, der omfatter anvendelse af personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person.

3. SÅDAN INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan indsamle oplysninger om dig ved, at du giver os oplysningerne direkte, fx ved at du udfylder en blanket på vores hjemmeside eller sender os en e-mail. Når du bruger vores hjemmeside, kan vi ved hjælp af cookies eller lignende teknologi foretage automatisk indsamling af visse former for oplysninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du læse mere i vores cookiepolitik https://www.aboutcookies.org

Vi kan modtage oplysninger fra tredjemand såsom leverandører af analysedata som fx Google, der er hjemmehørende uden for EU, annonceringsnetværk som fx Facebook, der er hjemmehørende uden for EU, informationssøgningsleverandører som fx Google, der er hjemmehørende uden for EU, leverandører af tekniske løsninger, betalings- og leveringsservices som fx datamæglere eller -aggregatorer.

Vi kan endvidere modtage data fra offentligt tilgængelige kilder som fx Fødevarestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, der er hjemmehørende i Danmark og dermed EU.

4. UDGÅET

5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan være nødsaget til at dele dine personoplysninger med nedenstående parter:

 • Koncernforbundne virksomheder, der leverer serviceydelser til os.
 • Serviceleverandører, der leverer it- og systemadministrationsydelser.
 • Professionelle rådgivere, herunder advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaber.
 • Offentlige myndigheder, der stiller krav om indberetning af behandlingsaktiviteter.
 • Tredjemand som vi sælger eller overdrager dele af vores virksomhed eller aktiver til, eller med hvem vi fusionerer.

Vi stiller krav om, at alle tredjemænd, som vi overfører dine personoplysninger til, skal beskytte dine personoplysninger og behandle dem i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi tillader kun, at sådanne tredjemænd behandler dine personoplysninger til konkrete formål og ifølge vores instrukser.

 

6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER

Vi deler dine personoplysninger med vores koncernselskaber, hvilket omfatter overførsel af dine oplysninger til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) yder ikke altid samme beskyttelse af dine personoplysninger, så derfor er det ifølge EU-lovgivningen forbudt at overføre personoplysninger til lande uden for EØS, medmindre overførslen opfylder visse kriterier.

Mange af vores tredjepartsserviceleverandører er hjemmehørende i lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og derfor vil deres behandling af dine personoplysninger omfatte overførsel af personoplysninger til lande uden for EØS.

Når vi overfører dine personoplysninger til et land uden for EØS, gør vi vores bedste for at sikre en tilsvarende grad af datasikkerhed ved at sørge for, at mindst en af følgende garantier er på plads:

 • Vi overfører udelukkende dine personoplysninger til lande, som EU-Kommissionen har godkendt som værende lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller
 • I de tilfælde hvor vi bruger nogle bestemte serviceleverandører, kan vi bruge specifikke kontrakter eller etiske regelsæt eller certificeringsordninger, der er godkendt af EU-Kommissionen, som giver personoplysninger samme beskyttelse som i Europa, eller
 • Hvis vi bruger leverandører, der er hjemmehørende i USA og som er omfattet af EU-US Privacy Shield, kan vi overføre data til disse, da de har indført tilsvarende garantier.

Hvis ingen af ovenstående garantier er til stede, kan vi anmode om dit udtrykkelige samtykke til den konkrete overførsel. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

7. DATASIKKERHED

Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger for at undgå hændeligt tab, brug, ændring, videregivelse af eller uautoriseret adgang til dine personoplysninger. Vi giver desuden kun de medarbejdere og samarbejdspartnere, der har et forretningsmæssigt behov herfor, adgang til dine personoplysninger. De behandler kun dine personoplysninger efter vores instrukser, og de har pligt til at behandle dem fortroligt.

Vi har implementeret procedurer til håndtering af enhver mistanke om sikkerhedsbrud og orienterer dig og den relevante tilsynsmyndighed om et brud, hvis vi er juridisk forpligtet til dette.

8. OPBEVARING AF DATA

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi har indsamlet de pågældende oplysninger, herunder for at efterkomme gældende lov-, regnskabs- og indberetningskrav.

Når vi skal vurdere, hvor lang tid vi kan opbevare dine oplysninger, ser vi på oplysningernes omfang, art og følsomhed, den potentielle risiko for skade ved uberettiget brug eller videregivelse, behandlingens formål, om disse kan opnås på andre måder, og lovkrav. Vi betragter dig som aktiv kunde i to år fra det tidspunkt, hvor du sidst har foretaget et køb. I forbindelse med konkurrencer og generelle henvendelser, hvor der ikke foretages køb, opbevarer vi dine oplysninger i 6 måneder efter, at konkurrencen er slut eller henvendelsen er færdigbehandlet. Det samme gælder ansøgninger om stilling i Datamars Denmark A/S.

For så vidt angår skat kræver lovgivningen, at vi skal opbevare stamoplysninger om vores kunder, herunder kontaktoplysninger, ID, betalingsoplysninger og ordrehistorik. Vi opbevarer det ikke længere, end loven foreskriver – typisk i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor du ophører med at være kunde.

I nogle tilfælde kan vi anonymisere dine personoplysninger til brug for forskning og statistik, i hvilket tilfælde vi kan bruge disse oplysninger i en tidsubegrænset periode uden at give dig yderligere meddelelse.

9. DINE RETTIGHEDER

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger, herunder ret til at få indsigt, berigtiget, slettet, begrænset behandlingen og overført personoplysninger samt ret til at gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet og, hvor behandlingsgrundlaget er samtykke, ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af ovenstående rettigheder, bedes du sende en e-mail til info@tracecompany.com.

Du skal ikke betale gebyr for at få indsigt i dine personoplysninger (eller udøve andre af dine rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er åbenbart grundløs, overdreven eller fremsættes gentagne gange, eller vi kan nægte at imødekomme din anmodning i sådanne tilfælde.

Vi bliver eventuelt nødt til at anmode om specifikke oplysninger fra dig for at kunne bekræfte din identitet og sikre, at du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger (eller udøve andre af dine rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede om yderligere oplysninger i relation til din anmodning for at forkorte sagsbehandlingstiden.

Vi forsøger at besvare alle berettigede anmodninger inden for en måned. I nogle tilfælde kan det tage længere tid, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller du har indsendt flere anmodninger. I så fald giver vi dig besked.

Hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi indsamler og bruger dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, https://www.datatilsynet.dk/kontakt/skriv-til-os/. Hvis du vil klage, vil vi sætte stor pris på, at du kontakter os først, så vi kan forsøge at finde en løsning.

10. LINKS

Denne hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, plug-ins og applikationer tilhørende tredjemand. Ved at klikke på disse links eller aktivere disse forbindelser giver du muligvis tredjemand ret til at indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol over tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for deres databeskyttelseserklæringer. Når du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse databeskyttelseserklæringen på hver eneste hjemmeside, du besøger.

11. COOKIES

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browser cookies eller advare dig, når hjemmesider sender eller får adgang til cookies. Hvis du afviser eller slår cookies fra, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke kan få adgang til dele af denne hjemmeside, eller det kan være, at dele af hjemmesiden ikke vil fungere korrekt. Nærmere yderligere om cookies kan findes på https://www.aboutcookies.org.